Thông báo

Danh sách dự kiến HBKKHT HKII 18-19 và Chế độ chính sách (Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội) HKI 19-20

  • 21/10/2019

Mọi thông tin phản hồi xin gửi đến: Cô Dương-p.CTCTSV, email: duongttt@ntu.edu.vn.
Thời hạn phản hồi: đến hết ngày 28/10/2019.
Danh sách dự kiến HBKKHT HKII 18-19xem file đính kèm
Danh sách SV đạt Miễn giảm học phí xem file đính kèm
Danh sách SV đạt Hỗ trợ chi phí học tập xem file đính kèm
Danh sách SV đạt Trợ cấp xã hội) HKI 19-20 xem file đính kèm