Thông báo

Thông báo đóng tiền Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thân thể (BHTT) sinh viên năm 2020

  • 17/10/2019
Để đảm bảo việc thực hiện đúng luật Bảo hiểm y tế. Phòng công tác Chính trị và Sinh viên thông báo đến sinh viên việc triển khai thu BHYT bắt buộc và BHTT tự nguyện năm học 2019-2020.
Thời gian đóng từ 15/10/2019 đến 15/12/2019.
Địa điểm đóng tại Phòng CTCTSV (gặp cô Nhung)
Nội dung chi tiết xem file đính kèm