Thông báo

Thông báo nhận học bổng KKHT HKI2018-2019, HTCPHT, MGHP, TCXH của HKII 2018-2019

  • 08/05/2019
Phòng Kế hoạch - tài chính tổ chức phát học bổng và chế độ chính sách (miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội)
Địa điểm: Hội trường 1
Thời gian: sáng 7h30 - 11h00
                 chiều 14h00 - 16h00
Ngày 09/05/2019 phát Học bổng khuyến khích học tập
Ngày 10/05/2019 phát Chế độ chính sách (Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội).
Lưu ý: SV đi nhận tiền đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND và nhớ số thự tự của mình trong danh sách nhận tiền.
SV nào không đến nhận tiền trong thời gian quy định vui lòng đến phòng Kế hoạch - Tài chính nhận vào những ngày khác.
Danh sách Miễn giảm HP xem file đính kèm
Danh sách Hỗ trợ CPHT xem file đính kèm
Danh sách Trợ cấp XH xem file đính kèm
Danh sách Học bổng KKHT HKI2018-2019 xem file đính kèm