Thông báo

Thông báo v/v Xác nhận thông tin sinh viên K58 đại học và K59 cao đẳng

  • 17/10/2019
Để chuẩn bị cho công tác tốt nghiệp K58 đại học và K59 cao đẳng.
Phòng CTCTSV thông báo đến sinh viên K58 đại học và K59 cao đẳng các nội dung theo file đính kèm.
Trân trọng!