Thông báo

DANH SÁCH DỰ KIẾN HỖ TRỢ SV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO COVID-19 2022

  • 29/08/2022

Tiền hỗ trợ cho SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2022 sau khi được phê duyệt sẽ trừ vào học phí HKI năm học 2022-2023

Mức hỗ trợ của từng SV được căn cứ trên mức trần học phí theo từng ngành được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Danh sách dự kiến hỗ trợ năm 2022: xem tại đây

Thời hạn phản hồi: đến hết ngày 08/09/2022

Mọi thắc mắc gửi về email: duongttt@ntu.edu.vn