Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 • Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên (HSSV).
 • Công tác chế độ, chính sách đối với HSSV.
 • Khen thưởng, kỉ luật và thuyên chuyển HSSV.
 • Theo dõi tình hình HSSV ngoại trú, phối hợp với địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến HSSV ngoại trú.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC

1. Ths. Tống Văn Toản (Trưởng Phòng)

 • Phụ trách chung và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 • Xây dựng phương hướng biện pháp thực hiện công tác năm, tháng của Phòng.
 • Giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng khi có đề nghị/ thấy cần thiết.
 • Chỉ đạo, theo dõi các công việc dành cho SV: Chế độ chính sách; học bổng; thuyên chuyển; khen thưởng.
 • Xác nhận các loại  giấy tờ cho SV: Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Thẻ SV.
 • Nắm bắt diễn biến tư tưởng của SV để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho SV. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa.
 • Những công việc phát sinh do yêu cầu của Hiệu trưởng

2. Ts. Nguyễn Thế Hân (Phó Phòng)

 • Phụ trách chung và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng.
 • Xây dựng phương hướng biện pháp thực hiện công tác năm, tháng của Phòng.
 • Giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của phó phòng khi có đề nghị/ thấy cần thiết.
 • Chỉ đạo, theo dõi các công việc dành cho SV: Chế độ chính sách; học bổng; thuyên chuyển; khen thưởng.
 • Xác nhận các loại  giấy tờ cho SV: Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Thẻ SV.
 • Nắm bắt diễn biến tư tưởng của SV để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho SV. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa.
 • Những công việc phát sinh do yêu cầu của Trưởng phòng

3. Ths Vũ Thị Nhung

 • Quản lý BHYT cho SV hệ chính quy.
 • Tiếp nhận và phát thẻ sinh viên, sổ đăng ký nơi cư trú khi SV yêu cầu.
 • Tiếp nhận các giấy tờ như giấy vay vốn, giấy xác nhận sinh viên...
 • Tham gia xây dựng dữ liệu cựu sinh viên.
 • Thực hiện công việc phát sinh do Trưởng phòng và Phó phòng yêu cầu.

4. CN Nguyễn Ngọc Đoan 

 • Quản lý SV ngoại trú và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến SV.
 • Công tác khen thưởng kỷ luật SV.
 • Tiếp nhận đơn và soạn thảo các quyết định thuyên chuyển của SV, tổng hợp danh sách SV buộc thôi học, xóa tên,…làm thẻ SV, sổ QLSV cho khóa mới.
 • Tổng hợp công tác SV để phục vụ cho Hội nghị Giao ban công tác SV và chào cờ hàng tháng của SV.
 • Theo dõi, quản lý VPP, tài sản của Phòng.
 • Tham gia xây dựng dữ liệu cựu SV.
 • Thực hiện những công việc phát sinh do TP và PP yêu cầu.

5. CN Nguyễn Vân Tường Vy

 • Quản lý hồ sơ HSSV hệ chính quy.
 • Tiếp nhận và phát thẻ sinh viên, sổ đăng ký nơi cư trú khi SV yêu cầu.
 • Theo dõi các loại học bổng ngoài Trường dành cho sinh viên
 • Công tác văn thư của Phòng.
 • Tham gia xây dựng dữ liệu cựu SV 
 • Thực hiện công việc phát sinh do TP và PP yêu cầu.

6. CN Nguyễn Thị Thùy Dương

 • Quản lý hồ sơ chế độ chính sách của SV, hồ sơ SV hệ vừa làm vừa học.
 • Công tác học bổng của SV.
 • Nhận và kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến chế độ chính sách, ưu đãi dành cho sinh viên.
 • Tham gia xây dựng dữ liệu cựu sinh viên.
 • Thực hiện những công việc phát sinh do Trưởng phòng và Phó phòng yêu cầu.

7. Ths. Phạm Trọng Hợp

 • Tiếp nhận các loại giấy tờ: Giấy vay vốn, giấy xác nhận sinh viên trường ĐHNT, Giấy xác nhận miễn giảm xe buýt...               
 • Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 • Quản lý trang Web của Phòng.
 • Xây dựng dữ liệu và cập nhật cựu sinh viên thành đạt. 
 • Tham gia xây dựng dữ liệu cựu SV.
 • Thực hiện những công việc phát sinh do lãnh đạo Phòng yêu cầu.