Cựu cán bộ của phòng

Họ tên Nhiệm kỳ Ghi chú
Lê Hoài Nam   Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Trường học
Vũ Thị Yến   Chuyên viên-P.CTSV
Vũ Xuân Quỳ   - Giám đốc Thư viện
Đ/c Bùi Thị Thanh Thủy   Chuyên viên Phòng Công Tác Sinh viên
Đ/c Đặng Văn Tiên   Chuyên viên P.CTSV
Đ/c Nguyễn Văn Thành   Nhân viên P.CTCTSV
Đ/c Nguyễn Thị Minh   Chuyên viên- P.CTCTSV
Đ/c Nguyễn Đề Thanh   Nguyên Phó trưởng Phòng CTCTSV
Đ/c Phạm Sỹ Cố   Chuyên viên bộ phận Tuyên truyền
Đ/c Nguyễn Tiến Hóa   Cựu Trưởng Phòng Công tác Sinh viên