Liên hệ

Quý Phục huynh và Sinh viên có nhu cầu được tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ tại Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên. Hoặc thông qua số điện thoại và email bên dưới

Địa chỉ

Tòa Nhà Hiệu Bộ, Đại Học Nha Trang

Số điện thoại

0258 222 1900

update

Hộp thư

ctsv@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...