Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên

  • 21-01-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 529
Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1741/QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà , ngày 12  tháng 12 năm 2012

   

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật học sinh, sinh viên

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NHA TRANG

 

  Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

            Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ "Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận của Hội đồng kỷ luật tại phiên họp ngày 06/12/2012;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thi hành kỷ luật  03 sinh viên với hình thức: cảnh cáo, vì vi phạm Quy chế Công tác học sinh, sinh viên (đánh nhau), có danh sách kèm theo.

 

Điều 2: Quyết định này gửi về gia đình và thông báo toàn Trường.

 

Điều 3: Các trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                TUQ. HIỆU TRƯỞNG

                                                                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                                                                

  Nơi nhận:

  - Như  Điều 3;

  - Gia đình sinh viên;

  - Lưu VT, CTSV.

 

 
                                                (đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoá

     

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KỶ LUẬT

(Theo Quyết định số:  1741/QĐ-ĐHNT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT)

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Khoa

Hình thức vi phạm

1

Lê Bá Dương

53130215

53.KTTT

KT Giao thông

Đánh nhau

2

Trần Thanh Vỹ

53132072

53.NTTS

NT Thủy sản

Đánh nhau

3

Nguyễn Duy Thế

53161251

53C.CNNL

Cơ khí

Đánh nhau

Danh sách có 03SV

Quyêt định:V/v xóa tên đối với  học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012

Bài viết trước

Quyêt định:V/v xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng