Thông báo

QĐ và DSSV nhận HBKKHT HKII 18-19 và Chế độ chính sách HKI 19-20

  • 02/12/2019

Thông báo nhận tiền HBKKHT HKII 18-19 và Chế độ chính sách HKI 19-20
Thời gian: 03/12/2019 (sáng: 7h30-11h00, chiều: 14h00-16h00)
Địa điểm: Hội trường số 1.

QĐ HBKKHT HKII 18-19 và TCXH HKI 19-20: file đính kèm

DSSV nhận HBKKHT HKII 18-19: file đính kèm

DSSV nhận TCXH HKI 19-20: file đính kèm

QĐ MGHP và HTCPHT HKI 19-20: file đính kèm

DSSV nhận MGHP HKI 19-20: file đính kèm

DSSV nhận HTCPHT HKI 19-20: file đính kèm