Thông báo

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập HKII 21-22

  • 12/04/2022

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP DỰ KIẾN HKII NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí HKII 21-22: xem tại đây

Danh sách dự kiến Hỗ trợ CPHT HKII 21-22: xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền. 

Mọi phản hồi liên hệ cô Thùy Dương - p.CTCTSV

Email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 22/04/2022.