Thông báo

KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

  • 16/10/2020
P.CTCTSV thông báo Quyết định và Danh sách SV được khen thưởng năm học 2019-2020
Quyết định số 1276/QĐ-ĐHNT ngày 15/10/2020: xem tại đây
Danh sách SV khen thưởng năm học 2019-2020: xem tại đây