Thông báo

Thông báo Danh sách dự kiến SV được khen thưởng khóa học 2014-2018 bậc Đại học và 2015-2018 bậc Cao đẳng.

  • 23/08/2018
Nội dung danh sách xem File đính kèm.
Mọi phản hồi của sinh viên về thư ký Khoa/viện và  Phòng CTCTSV trước 17h00 ngày 07/09/2018.
Trân trọng!