Thông báo

Thông báo K62 nhận thẻ BHYT (15 tháng)

  • 21/10/2020
Thông báo K62 nhận thẻ BHYT (đối với SV mua BHYT 15 tháng)
1. Đại diện BCS lớp K62 nhận thẻ BHYT từ ngày 22/10/2020 đến 30/10/2020 tại Phòng CTCTSV.
2. Sinh viên K62 không tham gia BHYT tại Trường, yêu cầu phô tô thẻ BHYT đang có nộp Lớp trưởng, Lớp trưởng tổng hợp theo lớp và nộp về phòng CTCTSV trước 30/10/2020.

Trân trọng.