Thông báo

Thông báo v/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) đối với sinh viên

  • 08/06/2021

Thông báo số 10/TB-CTCTSV ngày 20/05/2021 về việc Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) đối với sinh viên

Hướng dẫn cài đặt, đăng ký VssID trên điện thoại: xem tại đây