Thông báo

V/v thu Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2021-2022

  • 25/11/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG CTCTSV                                                                                                           Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

  Số: 17 /TB – CTCTSV                                                                                                    Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2021

                                                                                       

THÔNG BÁO

V/v thu Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2021-2022

Căn cứ Liên tịch số 1394/LT-BHXH-GDĐT ngày 20/8/2021 của BHXH tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 8827/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;

Nhằm đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho sinh viên được liên tục theo quy định của pháp luật. Phòng CTCTSV thông báo đến các lớp sinh viên việc tham gia BHYT bắt buộc năm học 2021-2022 như sau: 

  1. Đối tượng đóng BHYT:

Tất cả sinh viên chưa có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT hết hạn trước ngày 31/12/2021.

2. Mức đóng BHYT bắt buộc:

Mức đóng = Mức lương cơ sở   x  4.5%  x  Số tháng tham gia

Trong đó:

- Sinh viên đóng 70%

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Như vậy, năm học 2021-2022 mức đóng BHYT sinh viên sẽ là:

Đối tượng

Mức đóng (đồng)

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT

- Khóa 62 Khóa 61 (Đại học)

563.220

12 tháng

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

- Khóa 60 (Đại học) và Khóa 61 (Cao đẳng)

422.415

9 tháng

Từ 01/01/2022 đến 30/9/2022

- Sinh viên thuộc khóa học đã tốt nghiệp nhưng đang trong thời gian được phép kéo dài để hoàn thành chương trình đào tạo.

469.350

10 tháng

Từ 01/12/2021 đến 30/9/2022

(Để thẻ BHYT được liên tục)

3. Thời gian đóng tiền:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2021.

4. Phương thức đóng:

Đóng tiền BHYT thông qua tài khoản ngân hàng: xem tại đây

5. Lưu ý:

  • Sinh viên cài đặt ứng dụng BHYT số - VSSID để sử dụng thẻ BHYT số trong khám, chữa bệnh (Hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHYT số - VSSID).
  • Sinh viên không tham gia đóng tiền BHYT tại Trường do đã có thẻ BHYT được cấp tại địa phương như: Hộ nghèo, vùng kinh tế khó khăn, xã đảo, thẻ hộ gia đình…., yêu cầu kê khai thông tin thẻ BHYT địa phương (trước ngày 20/12/2021) tại đường link: (https://forms.gle/K7oBqvbLMgUmfjiX9).
  • Những sinh viên không đóng BHYT sẽ tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình và Nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định hiện hành.

          Kính đề nghị các khoa, viện phối hợp với Phòng CTCTSV thông báo quán triệt đến sinh viên để nghiêm chỉnh thực hiện việc đóng BHYT theo đúng thời gian quy định nêu trên.   

 

       
   

                            TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                          Đã ký

 

 

                               Tống Văn Toản

 

 

Nơi nhận:

- Giám hiệu (để b/c);                                      

- Các khoa, viện (phối hợp);

- Toàn thể sinh viên;

- Lưu VT - P.CTCTSV.