Học bổng khuyến khích HT

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

  • 05/12/2023
  • 311

Quyết định 1672/QĐ-ĐHNT ngày 31/10/2023 và Quyết định 1895/QĐ-ĐHNT ngày 04/12/2023 về việc cấp học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Quyết định 1646/QĐ-ĐHNT ngày 27/10/2023 về việc cấp trợ cấp xã hội cho SV HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

  • 29/06/2023
  • 1216

Quyết định 441/QĐ-ĐHNT ngày 12/04/2023 về việc cấp học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Quyết định 415/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2023 về việc cấp trợ cấp xã hội cho SV HKII 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

  • 01/12/2022
  • 1940

Quyết định 1550/QĐ-ĐHNT ngày 18/11/2022 về việc cấp học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Quyết định 1568/QĐ-ĐHNT ngày 28/11/2022 về việc cấp trợ cấp xã hội cho SV HKI 2022-2023

 

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

  • 01/12/2022
  • 1500

Quyết định 662/QĐ-ĐHNT ngày 10/6/2022 về việc cấp học bổng KKHT HKI 2021-2022 và trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

 

Học bổng KKHT HKI 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKII 2020-2021

  • 01/06/2021
  • 4137