Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

  • 01-12-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 1939
  • Học bổng khuyến khích HT

Quyết định 1550/QĐ-ĐHNT ngày 18/11/2022 về việc cấp học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Quyết định 1568/QĐ-ĐHNT ngày 28/11/2022 về việc cấp trợ cấp xã hội cho SV HKI 2022-2023

 

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Quyết định 1550 và Danh sách học bổng KKHT HKII 21-22: xem tại đây

Quyết định 1568 và Danh sách Trợ cấp xã hội HKI 22-23: xem tại đây

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023