KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CTSV

  • 31-10-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 716
  • Tin tức sự kiện
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2013-2014  CỦA PHÒNG CTSV

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2013-2014

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC Nhà trường năm học 2013-2014, với 10 nhiệm vụ của Nhà trường, Phòng Công tác Sinh viên nhận thấy có 03 nhiệm chính (nhiệm vụ thứ 2, thứ 4 và thứ 10) cụ thể như sau:

1. Hoàn thiện học chế tín chỉ.

Trong nhiệm vụ này Phòng CTSV xác định nhiệm vụ:

1.1. Hỗ trợ người học định hướng ngành nghề, xác định kế hoạch, tiến độ học tập, phương pháp học... (đ/c Toản và Tổ tư vấn Hỗ trợ sinh viên)

Giải pháp:

- Hoàn thiện đội ngũ cố vấn học tập kiêm nhiệm.

+ Lựa chọn đội ngũ CVHT: Phòng CTSV phối hợp các khoa, viện giới thiệu, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho giảng viên làm CVHT theo đúng tiêu chuẩn giảng viên làm CVHT, cụ thể CVHT phải là giảng viên đã hết tập sự, cố vấn cho người học đang đào tạo tại các chuyên ngành mà bản thân giảng dạy.

+ Phân rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý, kiểm tra giám sát đội ngũ CVHT: Phòng CTSV quản lý, kiểm tra CVHT về nghiệp vụ, các khoa, viện quản lý CVHT về nhân sự, bộ môn theo dõi, giám sát CVHT về chuyên môn.

+ Tổ tư vấn mỗi người ít nhất trong tuần phải xuống chi hội để nắm bắt tình hình và làm việc với CVHT.

+ Lãnh đạo Phòng, Tổ trưởng Tổ Tư vấn hỗ trợ Sinh viên trong học kỳ trao đổi với lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn về công tác CVHT của các giảng viên.

+ Xây dựng các biểu mẫu báo cáo sát thực tế, cụ thể cho từng việc làm của CVHT đối với người học, định kỳ hàng quý giao ban đánh giá.

+ Tổ chức lớp bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ CVHT.

- Hoàn thiện các văn bản liên quan đến người học

+ Công khai và phổ biến cho người học chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo trên website.

+ Xây dựng cuốn sổ tay sinh viên hướng dẫn sinh viên tiếp cận trong đào tạo tín chỉ coi đó như cẩm nang của người học (Hiệu trưởng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện)

1.2. Hỗ trợ người học giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện quy chế, quy định, chế độ chính sách,...( đ/c Việt và Tổ tư vấn Hỗ trợ Sinh viên)

Giải pháp:

- Xây dựng đội ngũ CVHT chuyên nhiệm của Tổ Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên theo hướng chuyên nghiệp.

+ Nhân sự CVHT chuyên nhiệm được bố trí đảm nhiệm theo từng ngành.

+ Quán triệt và làm rõ trách nhiệm của CVHT chuyên nhiệm phải phục vụ sinh viên.

+ Công khai công việc CVHT chuyên nghiệp phải thực hiện để người học biết liên hệ cần tư vấn giúp đỡ.

- Theo dõi người học về quá trình học tập rèn luyện để tư vấn hỗ trợ

+ Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện của người học đưa ra những cảnh báo và phối hợp với gia đình giúp đỡ người học.

+ Gặp gỡ trực tiếp người học thuộc diện cảnh báo học vụ, tìm biện pháp giúp đỡ người học vượt qua diện cảnh báo.

1.3. Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho sinh viên, hỗ trợ việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp ra trường. ,...(đ/c Việt và Tổ tư vấn Hỗ trợ Sinh viên)

Giải pháp:

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên.

+ Làm việc với các trưởng bộ môn giới thiệu các giảng viên có khả năng báo cáo các chuyên đề.

+ Kết hợp với các Trung tâm đào tạo kỹ năng ngoài trường để mời chuyên gia tham gia báo cáo chuyên đề.

- Tổ chức các lớp kỹ năng theo nguyện vọng của sinh viên.

+ Thông báo danh mục các kỹ năng, Tổ Tư vấn hỗ trợ Sinh viên sẽ tổ chức được để người học đăng ký.

+ Kết hợp với các đơn vị ngoài trường để tổ chức các lớp  kỹ năng sống hoặc tư vấn tâm lý miễn phí cho người học (Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, Trung tâm y tế dự phòng Khánh Hòa,...)

- Hỗ trợ việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp ra trường

+ Gửi thư ngỏ tới các doanh nghiệp về nguồn sinh viên tốt nghiệp ra trường theo từng chuyên ngành trong năm để doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

+ Tiếp tục duy trì liên hệ với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp ra trường, phấn đấu trong năm học tổ chức ít nhất 03 buổi tuyển dụng việc làm tại trường.

2. Tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới tổ chức quản lý Nhà trường theo tinh thần Chỉ thị 296 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học

Trong nhiệm vụ này Phòng CTSV xác định nhiệm vụ:

2.1. Tiếp tục đổi mới nội dung tuần sinh hoạt công dân theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, dễ hiểu cho người học. (đ/c Toản)

Giải pháp:

- Đổi mới nội dung báo cáo

+ Hiệu trưởng đã trực tiếp chỉ đạo đổi mới nội dung, đã biên soạn nội dung sinh hoạt thành cuốn sổ tay sinh viên theo dạng các câu hỏi.

+ Tinh gọn nội dung phù hợp với thực tế người học.

- Đổi mới hình thức báo cáo.

+ Trực tiếp trao đổi thảo luận và hướng dẫn người học tiếp cận với đào tạo tín chỉ và các quy chế, quy định.

+ Dùng hình ảnh minh họa các quy định để người học dễ hiểu, không nhàm chán.

2.2. Cải tiến công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ theo hướng tinh gọn, áp dụng công nghệ để quản lý (đ/c Toản và Tổ Chế độ hồ sơ Sinh viên)

Giải pháp:

- Xây dựng bộ hồ sơ lưu trữ dữ liệu sinh viên từ khi vào trường đến khi ra trường với 02 hình thức (hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử).

+ Bắt đầu từ khóa 55, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu của người học với 50 tiêu chí cụ thể liên quan đến người học (thông tin bản thân, người thân trong gia đình, quá trình học tập của bản thân từ PTTH,...).

+ Cập nhật thông tin sinh viên theo từng học kỳ về học tập, rèn luyện, thay thế thủ tục hành chính quản lý sinh viên ngoại trú như các năm trước đây.

- Xây dựng album ảnh của sinh viên theo từng chuyên ngành phục vụ cho lưu trữ dữ liệu.

Hình thành dữ liệu hình ảnh người học theo chuyên ngành của từng khóa.

- Chỉnh sửa, bổ sung quy trình các bước công việc công khai trên trang web để phục vụ người học.

2.3. Tiếp tục quán triệt thay đổi nhận thức của CBVC trong việc phục vụ người học. (đ/c Toản)

Giải pháp:

- Quán triệt toàn thể CBVC trong đơn vị xác định người học là trung tâm, CBVC phải phục vụ.

- Thông tin đến người học nắm rõ trách nhiệm của CBVC trong đơn vị phải phục vụ người học: Bảng tên, bảng phân công công việc.

- Thông báo công khai tới người học, Trưởng phòng sẽ giải quyết những bức xúc của người học về thái độ, cung cách phục vụ, cách giải quyết công việc của CBVC.

3. Tiếp tục hoàn thiện Website của trường và phát triển thành cổng thông tin điện tử.

3.1. Xây dựng dữ liệu cựu sinh viên từ khóa 1 đến nay. (đ/c Nam)

Trong năm học 2013-2014 hoàn thành việc đăng nhập dữ liệu cựu sinh viên từ khóa 1 đến khóa 51.

3.2. Xây dựng thông tin và hình ảnh cựu sinh viên thành đạt của Trường. (đ/c Toản)

- Tiếp tục liên hệ với cựu sinh viên các khóa để lấy thông tin và hình ảnh.

- Phối hợp với các khoa, viện để nhận thông tin sinh viên thành đạt.

- Đăng nhập dữ liệu và chỉnh sửa trang web Cựu Sinh viên.

4. Các nhiệm vụ khác trong 10 nhiệm vụ năm học của Nhà trường

Nhiệm vụ 1: Tìm giải pháp và chuẩn bị các điều kiện (nhân tài vật lực) để từng bước đưa hoạt động KHCN đến vị trí ngang bằng hoạt động đào tạo.

- Quán triệt và động viên CBVC trong đơn vị mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền, động viên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng chế độ chính sách khuyến khích cán bộ trẻ tham gia các câu lạc bộ học thuật.

Nhiệm vụ 3: Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Trường đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Thực hiện nhiệm vụ theo chiến lược phát triển của Nhà trường.

5. Một số đề xuất

- Đội ngũ chuyên viên của đơn vị mới tuyển, điều chuyển từ đơn vị khác về chưa có nhiều kinh nghiệm (Tổ Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên: 01 tuyển mới, 02 điều chuyển về làm việc chưa được 01 năm) ngoài việc tự bồi dưỡng nghiệp vụ đề nghị Nhà trường tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng hành chính ngắn hạn để CBVC nâng cao trình độ.

- Công tác quản lý sinh viên của Trường đến năm học này đã tập trung về Phòng, bộ phận Tổ tư vấn Hỗ trợ sinh viên nhân sự chưa đáp ứng khối lượng công việc, đề nghị Phòng Tổ chức Hành chính, Giám hiệu xem xét bổ sung nhân sự cho đơn vị.

 

                                           Khánh Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Q.TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Tình hình công tác sinh viên trong tháng 8,9/2013

Bài viết trước

Tình hình công tác sinh viên trong tháng 8,9/2013
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp