Thông báo

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội HKI năm học 2021-2022

  • 16/12/2021

 

Sinh viên phải sử dụng email do Nhà trường cung cấp để nộp hồ sơ online.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

PHÒNG CTCTSV

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  62  /TB-CTCTSV   

                     Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội HKI năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/05/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Để kịp thời hỗ trợ cho những đối tượng sinh viên thuộc diện chính sách trong học kỳ I năm học

2021-2022, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo đến sinh viên chuẩn bị hồ sơ cụ thể như sau:

I- Đối tượng miễn, giảm học phí

STT

ĐỐI TƯỢNG

LINK NỘP HỒ SƠ ONLINE

GHI CHÚ

Đối tượng được miễn học phí

 

1

Sinh viên là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của liệt sỹ,  thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh.

https://forms.gle/ruQCGdg22nnz4cPe9

 

 

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

2

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

https://forms.gle/o54X3JNGYsZyHPa36

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

3

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật

https://forms.gle/FvR7Mw8AEG7BaTtV7

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

https://forms.gle/Mf1i4qiqBX2dKVqR6

Sinh viên phải nộp lại giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo vào đầu mỗi học kỳ

5

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

https://forms.gle/ZM2Z9FbPoLfFPCP28

 

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

 

 

 

 

 

6

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Người DTTS rất ít người bao gồm: (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu).

https://forms.gle/ymduLf5rTM3YCXvV9

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

Đối tượng được miễn 70% học phí

 

7

 Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là DTTS rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

https://forms.gle/LeQ4ZsyyNoMU7p26A

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

Đối tượng được miễn 50% học phí

 

8

Sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

https://forms.gle/rVYet5qz4vfZYrS8A

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

II. Hỗ trợ chi phí học tập.

TT

ĐỐI TƯỢNG

LINK NỘP HỒ SƠ ONLINE

GHI CHÚ

1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng đối tượng được Miễn giảm học phí SV chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần tại đường link ở mục I

Sinh viên phải nộp lại giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo vào đầu mỗi học kỳ

2

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ

https://forms.gle/LsqYdNKMzxANFF2M7

  • Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

III. Trợ cấp xã hội.

TT

ĐỐI TƯỢNG

LINK NỘP HỒ SƠ ONLINE

GHI CHÚ

1

Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao.

 

https://forms.gle/BFyQQZLYs6TbBcvp6

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Cùng đối tượng được Miễn giảm học phí SV chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần tại đường link ở mục I

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

3

Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật.

https://forms.gle/BjdMCtTvvNAPQLZq9

Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần và được hưởng chế độ 04 năm học chính thức tại Trường.

4

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo năm 2021 có học lực khá, rèn luyện tốt trở lên. (Xét điểm HKII năm học 2020-2021)

https://forms.gle/xHmZUYSo3q4E784j6

Sinh phải nộp lại hồ sơ vào đầu mỗi học kỳ

5

Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo năm 2021 có học lực giỏi, rèn luyện tốt trở lên. (Xét điểm HKII năm học 2020-2021)

https://forms.gle/5NGijvxqAPk1kcJq9

Sinh phải nộp lại hồ sơ vào đầu mỗi học kỳ

IV. Chính sách học bổng cho sinh viên khuyết tật:

TT

ĐỐI TƯỢNG

LINK NỘP HỒ SƠ ONLINE

GHI CHÚ

1

Sinh viên bị khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

https://forms.gle/9sUpvBe13r4gAW1s6

Sinh viên phải nộp lại giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo vào đầu mỗi học kỳ

V. Địa điểm, thủ tục và thời gian nộp:

Nộp hồ sơ Online qua đường link đính kèm.

- Thời gian: đến hết ngày 15/11/2021.

- Mọi thắc mắc liên hệ cô Thùy Dương email: duongttt@ntu.edu.vn, điện thoại: 0258.2.221.900

- Các chế độ chính sách của sinh viên được áp dụng trong 2 học kỳ chính/năm học. Sinh viên vẫn phải thực hiện việc đóng học phí theo quy định và tiền miễn giảm học phí sẽ được hoản trả lại sau, nếu đóng học phí trễ hạn sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế.

- Các mẫu đơn tải tại đường link: https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Bieu-mau

- Sau khi hồ sơ online được chấp nhận, Nhà trường sẽ xem xét ra Quyết định đồng thời sinh viên phải nộp hồ sơ bản giấy về Trường để kiểm tra đối chiếu. Sinh viên hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Nhà trường nếu xảy ra sai sót giữa hồ sơ nộp online và hồ sơ bản giấy.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Công tác Chính Trị và Sinh viên, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, p.Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

  • Hạn cuối nhận hồ sơ qua đường bưu điện: 30/11/2021.

VI. Xét duyệt và chi trả chính sách.

Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Phòng CTCTSV lập danh sách dự kiến, thông báo tại website để sinh viên theo dõi và chỉnh sửa, thời hạn 01 tuần. Sau thời gian chỉnh sửa Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên lập danh sách chính thức và trình Hiệu trưởng ký Quyết định phê duyệt. Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn quy định (nếu có) sẽ không được giải quyết trong học kỳ này và chuyển sang học kỳ sau. 

Nơi nhận:                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

Toàn thể SV

- Giám hiệu (để báo cáo)                                                                                                                           (đã ký)

- Lưu VT, CTCTSV.

                                                                                                                                                             Tống Văn Toản