Thông báo

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội HKII năm học 2020-2021

 • 10/03/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 166/ĐHNT-CTCTSV   

        Khánh Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội

HKII năm học 2020-2021

 

I- Đối tượng miễn, giảm học phí.

 

STT

ĐỐI TƯỢNG

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP

 1.  

Sinh viên là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của liệt sỹ,  thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh.

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với các trường hợp là con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (do phòng LĐTB&XH tại địa phương cấp);

- Thẻ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh của cha/mẹ (bản photo công chứng); Giấy Khai sinh.

 1.  

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Biên bản giám định y khoa (do Hội đồng y khoa cấp tỉnh, thành phố giám định);

- Giấy xác nhận là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (do sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp);

- Giấy Khai sinh.

 1.  

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận  nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Giấy xác nhận tàn tật, khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp;

- Biên bản giám định y khoa do bệnh viện quận, huyện, thị xã xác nhận SV bị tàn tật, khuyết tật; Giấy chứng minh hộ nghèo hoặc cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

 1.  

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo 2021 do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận; Giấy khai sinh bản sao có công chứng; CMND bản sao.

 

 1.  

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Người DTTS rất ít người bao gồm: (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu).

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú (Bản sao có công chứng);

- Giấy xác nhận vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã cấp theo quy định tại Thông tư 09//2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016.

 

 1.  

 Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là DTTS rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú (Bản sao có công chứng);

- Giấy xác nhận vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã cấp được quy định tại phụ lục I kèm Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016.

 

 1.  

Sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động; Sổ hưởng trợ cấp tai nạn lao động (bản photo công chứng);

- Giấy khai sinh (bản photo công chứng). CMND bản sao.

 1.  

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Đơn xin miễn giảm học phí.

- Giấy xác nhận của Phòng Lao động TB-XH cấp huyện cấp và giấy chứng tử của cha mẹ. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

II. Hỗ trợ chi phí học tập.

TT

ĐỐI TƯỢNG

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP

 1.  

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận; Giấy khai sinh bản sao có công chứng; CMND bản sao.

 1.  

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ

 • Đơn đề nghị hỗ trợ học tập – Dành cho SV là dân tộc thiểu số rất ít người
 • Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu (Bản sao có công chứng)

 

III. Trợ cấp xã hội.

TT

ĐỐI TƯỢNG

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP

 1.  

Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao.

 

- Đơn xin trợ cấp xã hội

- Giấy chứng nhận của UBND xã xác nhận sinh viên có cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm sinh viên nhập học); Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (Bản sao có công chứng).

 1.  

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Đơn xin trợ cấp xã hội

- Giấy xác nhận của Phòng Lao động TB-XH cấp huyện cấp và giấy chứng tử của cha mẹ. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

 1.  

Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật.

- Đơn xin trợ cấp xã hội

- Biên bản giám định y khoa có ghi rõ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên;

- Giấy xác nhận của UBND xã/phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

 1.  

Sinh viên thuộc diện hộ nghèohọc lực khá, rèn luyện tốt trở lên.

Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèohọc lực giỏi, rèn luyện tốt trở lên.

- Đơn xin trợ cấp xã hội

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 2021 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp; Giấy khai sinh;

- Bảng điểm chi tiết HKI năm học 2020-2021.

IV. Chính sách học bổng cho sinh viên khuyết tật:

TT

ĐỐI TƯỢNG

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP

 1.  

Sinh viên bị khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

- Giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp; Giấy khai sinh bản sao có công chứng, CMND.

V. Địa điểm, thủ tục và thời gian nộp:

- Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (gặp cô Trần Thị Thùy Dương).

- Thời gian: đến hết ngày 29/04/2021.

- Sinh viên thuộc các đối tượng trên làm hồ sơ xin hưởng chính sách gồm: Đơn và các giấy tờ theo hướng dẫn, mẫu đơn tải từ website Phòng CTCTSV

Link: https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Bieu-mau

- Sinh viên chỉ làm hồ sơ nộp 01 lần cho cả thời gian học tập trừ đối tượng hộ nghèo hoặc cận nghèo, phải nộp giấy chứng minh hộ nghèo hoặc cận nghèo để làm căn cứ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho học kỳ tiếp theo

- Các chế độ chính sách của sinh viên được áp dụng trong 2 học kỳ chính/năm học. Sinh viên phải thực hiện việc đóng học phí theo quy định, nếu trễ hạn sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế.

VI. Xét duyệt và chi trả chính sách.

Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Phòng CTCTSV lập danh sách dự kiến, thông báo tại website để sinh viên theo dõi và chỉnh sửa, thời hạn 01 tuần. Sau thời gian chỉnh sửa Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên lập danh sách chính thức và trình Hiệu trưởng ký Quyết định phê duyệt. Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn quy định (nếu có) sẽ không được giải quyết và chuyển sang học kỳ sau.

 

Nơi nhận:

- Toàn thể SV

- Giám hiệu (để báo cáo)

- Lưu VT, CTCTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

    TRƯỞNG PHÒNG CTCTSV

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                TỐNG VĂN TOẢN