Thông báo

Thông báo nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên có gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (2022)

  • 17/06/2022

Mẫu đơn tải tại đây: https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Bieu-mau

TB 04/TB-CTCTSV xem tại đây: https://phongctsv.ntu.edu.vn/thong-bao/eid/nop-ho-so-min-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-tro-cap-xa-hoi-hkii-nam-hoc

Lưu ý: Tiền hỗ trợ sẽ được trừ vào học phí HKI năm học 2022-2023. Nhà trường chỉ hỗ trợ cho SV đang học các học kỳ chính thức tại Trường (không hỗ trợ sinh viên đang học trả nợ môn)