Chế độ

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2021 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập: xem chi tiết tại đây

In nội dung

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người: xem chi tiết tại đây

In nội dung

Quyết định số 66/2013TTg quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước: xem chi tiết tại đây

In nội dung

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: xem chi tiết tại đây

In nội dung