Quy trình xử lý công việc

Hướng dẫn đăng ký Giấy xác nhận vay vốn online (Các bước như hình bên dưới)

Sau khi đăng ký online thành công, giấy xác nhận vay vốn sẽ được in từ phần mềm quản lý sinh viên theo Mẫu 01/TDSV.

Sinh viên nhận lại bản cứng Giấy xác nhận vay vốn đã có ký tên và đóng dấu.

Địa điểm nhận giấy: Phòng CTCTSV (P.114)

Thời gian: 04 ngày sau khi đăng ký (không tính thứ Bảy và Chủ nhật)

  • Ngày cập nhật: 09/01/2024
  • Ngày đăng: 09/01/2024
In nội dung

  • Ngày cập nhật: 12/10/2022
  • Ngày đăng: 12/10/2022
In nội dung

 a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

 

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

 

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

 

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

   

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

 

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.

 

  • Ngày cập nhật: 05/01/2021
  • Ngày đăng: 05/01/2021
In nội dung

A. Mục đích:

- Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

- Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác quản lý sinh viên.

- Đảm bảo tính chính xác trong công tác đánh giá rèn luyện.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

B. Nội dung:

 

 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

 

 

 

 

 

1

Triển khai đánh giá rèn luyện

- HSSV tự đánh giá kết quả rèn luyện (tự chấm điểm) gửi chi hội.

- Ban chấp hành Chi hội tổ chức họp chi hội chấm điểm công khai từng sinh viên

- Liên chi hội Khoa/viện đào tạo kiểm tra kết quả đánh giá của sinh viên, tập thể chi hội và xác nhân.

- Hội SV trường kiểm tra kết quả đánh giá của sinh viên, tập thể chi hội, liên chi hội và xác nhân.

- Trung tâm TV&HTSV ý kiến  nhận xét, tổng hợp bảng điểm chung của từng chi hội.

 

Tuần thứ 2 của học kỳ.

Tuần thứ 3 của học kỳ.

Tuần thứ 4 của học kỳ.

Tuần thứ 5 của học kỳ.

Tuần 6,7 của học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện

Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở

giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT

ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngoài thời gian theo quy định đối với các trường hợp có li do chính đáng Nhà, sẽ xem xét theo trường hợp cụ thể.

2

Thông báo kết quả rèn luyện sinh viên phản hồi.

- Thông báo thông qua Hội SV, email các chi hội, bảng tin,...

- Sinh viên phản hồi về Trung tâm TV&HTSV

10 ngày sau khi có thông báo

Bảng điểm tổng hợp của các chi hội

   

3

Điều chỉnh kết quả

Trung tâm TV&HTSV điều chỉnh kết quả khi đã có đầy đủ minh chứng

Sau1 ngày khi hết hạn điều chỉnh

Phiếu điều chỉnh và giấy tờ minh chứng

   

4

Nhập điểm rèn luyện vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo

- Phòng CTSV xác nhận, nhập điểm tổng hợp

5 ngày sau khi  điều chỉnh kết quả

Bảng điểm tổng hợp của từng chi hội đã được điều chỉnh và xác nhận của TT TV&HTSV

Điểm rèn luyện được quy đổi theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

  • Ngày cập nhật: 05/01/2021
  • Ngày đăng: 05/01/2021
In nội dung

a. Mục đích:    - Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

- Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác quản lý sinh viên.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:
 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

1

Hoàn thiện đơn

 

Ý kiến đề nghị

 

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rà soát các điều kiện và ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng

- HSSV

 

Các khoa

 

 

- Phòng CTCTSV

 

 

02 tuần đầu tiên của học kỳ.

 

05 ngày sau khi nhận đơn.

Mẫu đơn (8)

 

 

 

 

 

 

 

Quy chế Công tác Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang; Quy định Đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang ban hành kèm theo Quyết định số: 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

 

 

Ngoài thời gian theo quy định đối với các trường hợp nghỉ học và nghỉ học có thời hạn xét theo trường hợp cụ thể.

Trường hợp chuyển khoa phải có ý kiến của BCN khoa đang học và khoa xin chuyển đến.

Trường hợp chuyển Trường phải có ý kiến của hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến.

2

Ra quyết định

Hiệu trưởng ký quyết định

01 ngày

Mẫu quyết định (9)

3

Thông báo quyết định

Nhập dữ liệu vào mạng quản lý đào tạo.

- Văn thư

 

- Phòng CTCTSV

01 ngày

 

01 ngày

 

 

 

  • Ngày cập nhật: 05/01/2021
  • Ngày đăng: 05/01/2021
In nội dung