Báo cáo số 39/BC-ĐHNT ngày 28/11/2022 về Công tác sinh viên tháng 11/2022 và kế hoạch công tác tháng 12/2022: xem tại đây