Chế độ chính sách

Quyết định số 1501/QĐ-ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v chi chế độ chính sách cho sinh viên HKI năm học 2020-2021

QĐ 1501: xem tại đây

Danh sách Miễn giảm HP 12020: xem tại đây 

Danh sách Hỗ trợ chi phí HT 12020: xem tại đây