Chế độ chính sách

QĐ số 416/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2023 V/v chi chế độ chính sách cho SV HKII năm học 2022-2023 (Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ học phí cho SV người DTTS rất ít người)

Nội dung QĐ 416 và danh sách kèm theo: xem tại đây

  

QĐ số 407/QĐ-ĐHNT ngày 04/04/2023 V/v cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho SV khuyết tật thuộc hộ nghèo/cận nghèo HKII năm học 2022-2023

Nội dung QĐ 407 và danh sách kèm theo: xem tại đây

 

QĐ số 1567/QĐ-ĐHNT ngày 28/11/2022 v/v chi chế độ chính sách cho sv HKI năm học 2022-2023

Nội dung QĐ 1567: xem tại đây

DS Miễn giảm học phí HKI 22-23: xem tại đây

DS Hỗ trợ CPHT và Hỗ trợ học phí (DTTS rất ít người) HKI 22-23: xem tại đây

*Điều chỉnh giảm chi chế độ Miễn giảm học phí HKI năm học 2022-2023

Quyết định 1753/QĐ-ĐHNT và Danh sách: xem tại đây

 

QĐ số 485/QĐ-ĐHNT ngày 28/04/2022 v/v chi chế độ chính sách cho sv HKII năm học 2021-2022

Nội dung QĐ 485: xem tại đây

DS Miễn giảm học phí HKII 21-22: xem tại đây

DS Hỗ trợ CPHT HKII 21-22: xem tại đây

 

QĐ số 1297/QĐ-ĐHNT ngày 03/12/2021 v/v chi chế độ chính sách cho sv HKI năm học 2021-2022

Nội dung QĐ 1297: xem tại đây

DS Miễn giảm học phí HKI 21-22: xem tại đây

DS Hỗ trợ CPHT HKI 21-22: xem tại đây

 

QĐ số 492/QĐ-ĐHNT ngày 07/5/2021 v/v chi chế độ chính sách cho sv HKII năm học 2020-2021

Nội dung QĐ 492: xem tại đây

DS Miễn giảm học phí HKII 20-21: xem tại đây

DS Hỗ trợ CPHT HKII 20-21: xem tại đây

 

Quyết định số 1501/QĐ-ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v chi chế độ chính sách cho sinh viên HKI năm học 2020-2021

QĐ 1501: xem tại đây

Danh sách Miễn giảm HP 12020: xem tại đây 

Danh sách Hỗ trợ chi phí HT 12020: xem tại đây